/img/fonsportada/ripollet-carrer-calvari-200508-(6).jpg degradat blanc

Sol·licitud habitatges lloguer IMPSOL

ADJUDICACIÓ EN RÈGIM DE LLOGUER
AMB OPCIÓ DE COMPRA D'HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL AL SECTOR
ELS PINETONS I i ELS PINETONS II DEL MUNICIPI DE RIPOLLET

Codi del procediment2501
Departament associatServei d'habitatgeIcona enllaç
Qui ho pot demanar?Poden concórrer en aquest procediment d’adjudicació:

a) Estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya
www.registresolicitants.cat.

b)Que una de les persones sol·licitants estigui empadronada al municipi de Ripollet, amb 2 anys d’antiguitat continuada, o 3 de forma discontinua en els últims 5 anys. En el cas d'optar a els habitatges adaptats tambè poden sol·licitar les persones que puguin justificar que treballin al municipi de Ripollet des de fa 2 anys com a mínim

c) Els ingressos de la unitat de convivència han de ser superior a 8.000 €.

d) Que els ingressos de la unitat de convivència ponderats siguin inferiors a 1 persona: 44.730,86 € / 2 persones:46.114,29 € /3 persones: 48.097,70 €)

e) Que les persones que consten a la sol·licitud no siguin titulars del ple domini sobre algun habitatge. S’exceptua el propietari o copropietari que acrediti de forma fefaent que no pot fer ús del seu habitatge, i de forma específica pels ciutadans que optin pels habitatges adaptats
GRUP B, que siguin propietaris o copropietaris que acrediti de forma fefaent que la seva propietat no compleix amb els requisits d’accessibilitat sempre i quan, aquesta sigui la residència habitual i permanent del sol·licitant i del convivent (hi consti/n empadronats). En aquest cas, s’haurà d’oferir l’habitatge a la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social.

f) Que les persones no siguin arrendatàries d’un habitatge amb protecció oficial (HPO) en el moment de la signatura del contracte.
Documentació necessàriaDocumentació general (Fotocòpies en cas que no s’indiqui el contrari)
- Acreditació de la inscripció en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges en Protecció Oficial
(Petició adjunta a la sol·licitud)
- Original del justificant d’empadronament amb antiguitat. (document que expedirà l'OAC en el moment del lliurament de la sol·licitud)
Declaració de renda exercici 2015, de tots els membres de la unitat de convivència obligats a presentar-la.
En cas de no haver presentat la declaració de renda en els termes anteriors, per no estar-hi obligats d'acord amb la normativa tributària, caldrà presentar els següents documents:
Informe de vida laboral (TGSS telf 901502050 o www.seg-social.es)
Certificat d'ingressos i retencions a compte de l'IRPF corresponents a l'any 2015, emesos per l'empresa.
Pensionistes: Certificat de la pensió percebuda durant l’any 2015.
Si s'ha estat a l'atur, certificat de l'INEM 2015.
Certificat de béns immobles del Cadastre ((Petició adjunta a la sol·licitud) aquest certificat s'adjutarà posteriorment.
DNI o NIE (vigent) de tots els integrants majors d'edat que configurin la unitat de convivència.
Sentència de separació, divorci o guarda i custòdia, i el conveni regulador que s'hagi aprovat en la sentència esmentada, si s'escau.

Altra documentació _____________________________________________________________________________
Documentació complementària a efectes de barem (Fotocòpies)
Llibre de Família complet, certificat de convivència o registre municipal de parelles de fet, si s'escau.
Carnet de família monoparental, si s’escau.
Ordre de protecció, en casos de víctimes de violència de gènere.
Certificat de l’ICASS on s’acrediti grau de discapacitat no inferior al 33%.
Certificat de necessitat d’habitatge adaptat atorgat per l’ICASS, si s’escau.
Termini de sol·licitudDe l'1 de juliol a l'1 d'agost del 2016.
On dirigir-se?Oficina d'Atenció Ciutadana
Balmes, 4
08291 RIPOLLET
Telf. 935046000

o al Registre d'Entrada de l'IMPSOL:
Carrer 62, núm. 16, edifici A
Zona Franca
08040 Barcelona
Telf: 932 235 151
Fax: 932 234 373
A/E: impsol@amb.cat
PreuGratuït
URLhttp://impsol.amb.cat/Icona enllaç

Icona PDF-0,15 Mb - Bases 
Icona PDF-0,5 Mb - Preguntes freqüents 
Icona PDF-0,75 Mb - Sol·licitud 
 • Informació sobre l'estat d'alarma pel Covid-19 i es mesures preses per l'Ajuntuntament
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Preinscripció del curs 2020-2021
 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Defensora de la Ciutadania
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Infoparticipa
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • Programes de memòria de Ripollet
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats