/img/fonsportada/ripollet-rambla-mercat-ambulant-251005-(4).jpg degradat blanc

Modificació de dades al padró municipal d'habitants

Modificació de dades que consten en el Padró Municipal d’Habitants de Ripollet per part d’un ciutadà espanyol o estranger empadronat en aquest municipi.

Codi del procediment0506
Departament associatOAC - Oficina d'Atenció CiutadanaIcona enllaç
Qui ho pot demanar?Persona major d’edat empadronada al municipi. Persona major d’edat amb autorització expressa, per escrit i signada de la persona major d’edat que sol·licita el canvi de dades.
Documentació necessàriaDocuments acreditatius de la identitat del sol·licitant: Majors d’edat: DNI o passaport Estrangers d’un país membre de la Unió Europea, d’altres estats membres del Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein) i de Suïssa (en virtud de l’acord de Luxemburg): certificat del Registre Central d’Estrangers acompanyat del document d’identitat del país d’origen o del passaport en vigor Estrangers no comunitaris: targeta de residència en vigor o passaport en vigor Menors d’edat: original del llibre de família, certificat de naixement o passaport (en vigor en el cas dels estrangers no comunitaris)o, si és el cas, document legal de la guarda i custodia del menor. Si no compareix la persona que sol·licita el canvi de dades i autoritza a un major d’edat per que faci el tràmit en nom seu, cal portar una autorització expressa, per escrit i signada pel sol·licitant i acompanyada d’una fotocòpia del document d’identitat d’aquest. La persona autoritzada haurà d’aportar l’original del seu document d’identitat Documents acreditatius del canvi de dades El sol·licitant o el seu representant haurà d’aportar original i fotocopia del document acreditatiu del canvi de dades.
Termini de sol·licitudQuan les dades de la persona empadrona hagin variat o s’hagin de rectificar al Padró Municipal
On dirigir-se?A l’OAC de l’ajuntament de Ripollet. Carrer Balmes,2 Ripollet Telf. 93 504 60 01
Promig de resolucióEl canvi de dades és efectiu en el mateix moment en què la persona interessada o el representat signa el document del canvi acreditat.
PreuGratuït

 • Transparència municipal
 • Seu electrònica
 • Cita prèvia
 • Imatge corporativa
 • Servei Intermediació Deutes Habitatges
 • Ajuts lloguer
 • Any Clavé
 • Pre-inscripció 2017
 • Formulari Ordenança Activitats
 • Formulari d'estudi d'olors
 • Formulari d'aportació de recursos a refugiats
 • Campanya no puc esperar
 • Observatori homofobia
 • Ràdio a la carta
 • FaceBook RipolletRadio
 • Ripollet TV
 • Regidoria de Medi Ambient
 • Casa Natura
 • MeteoRipollet
 • Regidoria Mobilitat i Transport
 • Compartir cotxe