/img/fonsportada/ripollet-rambla-pinetons-(5).jpg degradat blanc

Certificat d'empadronament

És un certificat que emet l'Ajuntament i acredita les inscripcions d'una persona al Padró Municipal d'Habitants (vigent o no) i a on també es poden fer constar les persones que conviuen o han conviscut en un domicili durant un període concret. A diferència dels volants d'empadronament, el certificat és l'únic document que acredita la residència o convivència d'un ciutadà davant determinades instàncies de l'administració o davant un procés judicial

Codi del procediment0507
Departament associatOAC - Oficina d'Atenció CiutadanaIcona enllaç
Qui ho pot demanar?Persona major d’edat empadronada o que hagi estat empadronada al municipi.
Persona major d’edat amb autorització expressa, per escrit i signada de la persona major d’edat que sol·licita el certificat.
Si el certificat s’emet a nom d’un difunt, persona major d’edat que acrediti relació de parentiu amb el difunt o la persona que consti com a hereva si adjunten el documents acreditatius.
Un representant degudament autoritzat
Documentació necessàriaLa instància s’ha d’acompanyar de:
Majors d’edat: DNI o passaport
Estrangers d’un país membre de la Unió Europea, d’altres estats membres del Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein) i de Suïssa (en virtud de l’acord de Luxemburg): certificat del Registre Central d’Estrangers acompanyat del document d’identitat del país d’origen o del passaport en vigor.
Estrangers no comunitaris: targeta de residència en vigor o passaport en vigor.
Si no compareix la persona que sol·licita el certificat i autoritza a un major d’edat per que faci el tràmit en nom seu, cal portar una autorització expressa, per escrit i signada pel sol·licitant i acompanyada d’una fotocòpia del document d’identitat d’aquest. La persona autoritzada haurà d’aportar l’original del seu document d’identitat.
Quan el certificat s’hagi d’emetre a nom d’un difunt s’hauran d’aportar els documents acreditatius del parentiu (llibre de família) de que qui ho demana es beneficiari de l’herència (testament.….).
Termini de sol·licitudEn qualsevol moment
PreuEn el moment de demanar el certificat caldrà pagar la taxa d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 25 art 7.1, que és de 2,00€ per cada certificat emès sobre dades del darrer quinquenni i de 5,00€ per cada certificat que contingui dades anteriors.

Icona PDF-0,04 Mb - Sol·licitud de certificats 
 • Sala de premsa
 • Govern obert i transparència
 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Preinscripció escolar del curs 2018-2019
 • Propostes Educatives 2017-2018
 • Imatge corporativa
 • Llista de reparació jurídica amb les 137 víctimes del franquisme a Ripollet
 • Pla d'Acció Municipal (PAM)
 • Participa
 • Assessorament sobre habitatge
 • Estudi olors
 • Formulari refugiats
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Ripollet TV a YouTube
 • Ripollet Ràdio a la carta