/img/fonsportada/ripollet-parc-moreres.jpg degradat blanc

Certificat de convivència

Certificat emès per l'Ajuntament que acredita l'empadronament de la persona sol·licitant juntament amb les persones que estan empadronades en el mateix domicili tal i com consta actualment en el Padró Municipal d'Habitants.
Es tracta d'un document signat pel Secretari de la corporació amb el vist-i-plau de l'Alcalde.

Codi del procediment0510
Departament associatOAC - Oficina d'Atenció CiutadanaIcona enllaç
Qui ho pot demanar?La persona interessada o afectada pel tràmit.
Un representant degudament autoritzat
Documentació necessàriaMajors d’edat: DNI o passaport
Estrangers d’un país membre de la Unió Europea, d’altres estats membres del Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein) i de Suïssa (en virtud de l’acord de Luxemburg): certificat del Registre Central d’Estrangers acompanyat del document d’identitat del país d’origen o del passaport en vigor
Estrangers no comunitaris: targeta de residència en vigor o passaport en vigor
Menors d’edat: original del llibre de família, certificat de naixement o passaport (en vigor en el cas dels estrangers no comunitaris)o, si és el cas, document legal de la guarda i custodia del menor.
Termini de sol·licitudEn qualsevol moment.
PreuEn el moment de demanar el certificat caldrà pagar la taxa d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 25 art 7.1, que és de 2,00€ per cada certificat emès sobre dades del darrer quinquenni i de 5,00€ per cada certificat que contingui dades anteriors.

Icona PDF-0,04 Mb - Sol·licitud de certificats 
 • Transparència municipal
 • Seu electrònica
 • Cita prèvia
 • Imatge corporativa
 • Servei Intermediació Deutes Habitatges
 • Ajuts lloguer
 • Any Clavé
 • Pre-inscripció 2017
 • Formulari Ordenança Activitats
 • Formulari d'estudi d'olors
 • Formulari d'aportació de recursos a refugiats
 • Campanya no puc esperar
 • Observatori homofobia
 • Ràdio a la carta
 • FaceBook RipolletRadio
 • Ripollet TV
 • Regidoria de Medi Ambient
 • Casa Natura
 • MeteoRipollet
 • Regidoria Mobilitat i Transport
 • Compartir cotxe