/img/fonsportada/ripollet-parc-pinetons-1-2007.jpg degradat blanc

Edicte ampliació del Reglament de les llars d'infants municipals

14/11/2013

EDICTE de l’Ajuntament de Ripollet, sobre “l’ampliació del Reglament de Funcionament del Servei Públic de Llars d’Infants”

Per l’Ajuntament en Ple en sessió de data 30 de maig de 2013, s’ha aprovat “L’Ampliació del Reglament de Funcionament del Servei Públic de Llars d’Infants” amb l’article 23, respecte a la baixa d’impagats: “En el supòsit d’impagament de dues mensualitats del servei de les escoles bressol, per part dels responsables del menor, es procedirà a donar de baixa al menor l’últim dia del segon mes impagat, llevat que presentin justificació raonada mitjançant un escrit d’al·legacions davant el Registre general de l’Ajuntament de Ripollet, amb anterioritat a la finalització del segon mes impagat. En aquest últim supòsit, l’Ajuntament a la vista de les al·legacions formulades, adoptarà l’acord escaient en relació a la baixa del menor.”

Se sotmet a informació pública per un termini de trenta dies, mitjançant publicitat en el Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d’anuncis de la Corporació, perquè es pugui examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que s’estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.

Juan Parralejo Aragoneses
Alcalde

Ripollet, 8 de novembre de 2013

Icona JPG-1,35 Mb - ripollet-anu-reglament-llar-infants-art-23-141113.jpg 
 • Ripollet és cultura! - Oferta formativa dels equipaments municipals i les entitats curs 2020-2021
 • Tatxan! Inscripció online als cursos i tallers del Centre Cultural
 • Informació sobre l'estat d'alarma pel Covid-19 i es mesures preses per l'Ajuntuntament
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Preinscripció del curs 2020-2021
 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Defensora de la Ciutadania
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Infoparticipa
 • R-Bici
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • Programes de memòria de Ripollet
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats