/img/fonsportada/ripollet-riu-ripoll.jpg degradat blanc

Beques escolars

Tràmit que permet sol·licitar beques de menjador llibres i/o material escolar.

Requisits:
· Estar empadronat a Ripollet.
· Alumnes matriculats en un centre educatiu del Vallès Occidental sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària obligatòria. (De P3 a 4t d'ESO).

Codi del procediment7112
Departament associatDrets socialsIcona enllaç
Qui ho pot demanar?La persona interessada, amb exhibició del DNI en el moment de la presentació de la instància, o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da, amb el aportació/exhibició del corresponent poder de representació acompanyat del DNI del representat i del representat.

Poden ser beneficiaris d’aquesta beca els alumnes empadronats a Ripollet, que estiguin realitzant estudis d’educació infantil (P3, P4 I P5), educació primària (de 1r. fins a 6è) o educació secundària obligatòria (de 1r. fins a 4t. ESO) durant el curs 2019/2020 i que obtinguin la puntuació necessària segons els barems establerts.

Així mateix per a obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, les persones han de complir les condicions i requisits establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003 General de Subvencions. D’acord amb el que preveu l’art. 24 del Reglament de 21 de juliol de 2006, amb la presentació de la sol•licitud el beneficiari declararà el compliment dels requisits necessaris per a gaudir de tal condició.
Documentació necessària1) Instància o sol·licitud

2) Documentació que acrediti la situació econòmica i laboral de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys:
- Original dels últims 3 fulls de salari i/o Certificat de pensions i/o Declaració de l’IRPF.
- Autorització perquè el consell comarcal del Vallès Occidental i departament ensenyament de la Generalitat de Catalunya puguin accedir a les dades de l’agencia tributària 2018, de tots els membres computables de la unitat familiar dels alumnes que sol•liciten beca de menjador.

3) Documentació que acrediti la situació econòmica en cas d’estar en situació d’atur de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys:
- Original de la certificació de l'Oficina de Treball de la Generalitat (O.T.G) , indicant si es cobren prestacions i temporalització d’aquestes.
- En cas de no tenir cap ingrés econòmic cal fer una declaració personal d'activitats laborals i ingressos econòmics. (Model que s’adjunta a la sol•licitud).
Documentació que acrediti la despesa d’habitatge:
- Original del justificant de despeses d’habitatge de l’últim mes (rebut de lloguer o rebut d’hipoteca).
- Certificat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en concepte de subvenció per a pagar el lloguer a arrendataris amb risc d’exclusió per motius residencials.

4) Documentació que acrediti les dades sociofamiliars:
- Original del DNI i/o NIE i/o PASSAPORT dels pares i/o tutors legals.
- Original del llibre de família o altres documents que acreditin la filiació.
- Títol família nombrosa / Títol família monoparental.
- En cas de situació familiar de separació, original i fotocòpia del conveni regulador document notarial o dels justificants d’interposició de la demanda.
- En cas de divorci o separació legal, original i fotocòpia de la resolució judicial incloent el conveni regulador.
- En cas d’incompliment de l’obligació de pagament de la pensió d’aliments, original de la documentació acreditativa de la reclamació de la pensió d’aliments.
- En cas d’infants en acolliment, resolució acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i document acreditatiu de la prestació econòmica si s’escau.
- Certificat de discapacitat de l’alumne sol•licitant o germans.
Termini de sol·licitudEl període de presentació de sol·licituds de les beques de mejadors i llibres i/o material escolars per al curs 2019-2020 és del 15 d'abril fins al 15 de juny 2019
On dirigir-se?S'ha de concertar dia i hora a la web de l'Ajuntament de Ripollet http://citaprevia.ripollet.cat.
NO s'atendran sol·licituds que no tinguin concertada cita.

A l’OAC de l’Ajuntament de Ripollet.
Carrer Balmes,4
Ripollet
Telf. 93 504 60 01

L'horari:
- De dilluns a dijous de 8:30h a 14h i 15:30h a 19h
- Divendres de 8:30h a 14h
PreuGratuït.

Icona PDF-0,88 Mb - Sol·licitud beques llibres i material escolar i/o menjador del curs 2019-2020 
Icona PDF-0,32 Mb - Formulari d'autorització per a consultar a l'Agència Tributària - beques escolars 
Icona PDF-0,15 Mb - Recomanacions IRPF - beques escolars 
 • Seu-e Ripollet
 • Govern obert i transparència
 • Cita prèvia
 • Preinscripció del curs 2020-2021
 • Mocions
 • Agenda institucional
 • Premsa
 • Propostes Educatives 2019-2020
 • Tatxan! Inscripció online als cursos i tallers del Centre Cultural
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • AnyScenica - Programació
 • Infoparticipa
 • Defensora de la Ciutadania
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • Imatge corporativa
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • Programes de memòria de Ripollet
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats